Neurol

:: domů ::    :: kontakt :: 

užívání neurolu - nežádoucí účinky - anxiolytikum (alprazolam) www.neurol.psychoweb.cz


Dozvíte se:

Co NEUROL léčí, jak účinkuje, při jakých příznacích pomáhá
Příbalová informace - leták k neurolu
Možné NEŽÁDOUCÍ účinky a vznik ZÁVISLOSTI na neurolu

Čtení:

Neurol - účinky a užívání


Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte


Neurol patří do skupiny léků N05BA12, kde najdeme ještě další léky s podobným účinkem – Alprazolam Orion, Frontin, Helex Retard a Xanax.
Neurol se u nás poskytuje v tabletách, ve dvou typech podle množství účinné látky, kterou je alprazolamum: 0,25 mg v jedné tabletě (nejčastěji užívaný) a 1,0 mg.

Neurol je lék, který slouží k snižování úzkosti, což je nepříjemný emoční stav zahrnující zejména napětí, (neurčité) obavy a případné doprovodné tělesné projevy jako je např.chvění rukou, pocení, rudnutí a podobně. Neurol pomáhá snižovat úzkost u úzkostných poruch (neuróz), deprese a jiných onemocněních; dále se používá k zvládání paniky, panických atak, fobií a krátkodobě i k zvládání nespavosti způsobené úzkostí.

Co Neurol umí: tlumit úzkost
Co Neurol neumí: vyřešit psychologickou příčinu úzkosti

Velmi často je úzkost spojena s nedostatečným sebevědomím, dlouhodobým neřešeným stresem, nečekaným traumatem, nakupenými starostmi, špatnými komunikačními schopnostmi, fobiemi a dalšími podobnými jevy. Tohle za nikoho Neurol nevyřeší, ten jen pomůže, abyste se cítili lépe a měli k běžnému fungování a práci na sobě více sil. Pokud na sobě chcete zapracovat, může vám kromě dobrého psychologa pomoci web www.velka.zlutasova.cz s online programy proti úzkosti a depresi.


Vybrané informace z oficiálního Souhrnu údajů o přípravku:

Dávkování a způsob podání
Přípravek je určen pro dospělé od 18 let.
Dávkování je přísně individuální nejen podle charakteru a tíže symptomu [příznaku], ale též s přihlédnutím k věku a dalším onemocněním a již užívaným lékům pacienta. K potlačení úzkosti se podává 3krát denně 0,25 - 0,5 mg a podle odpovědi a tolerance lze postupně zvyšovat až na 3 - 4 mg za den. U starých, oslabených osob, u pacientů se sníženými jaterními nebo renálními [ledvinovými] funkcemi či s hypalbuminémií [nízká koncentrace albuminu, což je bílkovina krevní plazmy] se podávají počáteční dávky 0,25 mg 2 –3krát denně a zvyšování dávek má být pomalejší.
K tlumení panických stavů se podávají dávky vyšší, zprvu 3krát denně 0,5 mg a dávku lze zvyšovat až na 10 mg za den. Při vysokých dávkách se osvědčilo podat denní dávku ve 4 až 5 dílčích dávkách, aby se udržely dostatečně vysoké plazmatické hladiny alprazolamu a předešlo se vzniku even. tolerance [návyk na lék, který má za následek nutnost zvyšování dávek pro udržení účinku].
Při podávání vyšších denních dávek se přípravek nevysazuje náhle, ale postupným snižováním, přičemž denní dávka nemá být snížena o více než 0,5 mg každý 3. den, u některých pacientů je nutná ještě pomalejší redukce [omezování].
Jestliže se objeví abstinenční symptomy [potíže z vysazení], je třeba znovu zavést předchozí rozpis dávkování do stabilizace stavu nemocného a poté opět zahájit pomalejší snižování denních dávek.

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití
Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při podávání přípravku u pacientů s drogovou závislostí a alkoholizmem v anamnéze [během života]. Zvýšenou pozornost je rovněž nutné věnovat depresivním pacientům, protože byly popsány episody hypomanie [slabší mánie] až manické stavy. Při mozkové ischémii [nedokrevnosti] a stavech s útlumem CNS [centrální nervové soustavy, tedy zejména mozku] je zvýšené riziko nadměrné sedace [utlumení]. U starých, oslabených osob, u hypalbuminémie [viz výše] a při snížení jaterních a renálních [viz výše]funkcí se doporučuje menší dávkování [...].
Při používání přípravku je nevhodné pití alkoholických nápojů.
Opatrnosti je třeba u pacientů s parkinsonismem [potíže s ovládáním pohybů vinou onemocnění nervové soustavy], porfyrií [metabolická porucha, problém s krevním barvivem], u oslabených a vyčerpaných nemocných.
Přípravky Neurol 0,25 a Neurol 1,0 obsahují monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí [nesnášenlivostí] galaktózy, Lappovým nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí [špatným vstřebáváním] glukózy a galaktózy by tyto přípravky neměli užívat.

Těhotenství a kojení
Některé benzodiazepiny [skupina látek ovlivňujících psychiku, kam patří i Neurol] zvyšují riziko vrozených malformací [deformací], proto je podávání alprazolamu v 1. trimestru [v prvních 12 týdnech] kontraindikováno [vyloučeno]. Alprazolam může procházet placentární bariérou [placentou k plodu], proto jeho chronické [trvalé] podávání v průběhu gravidity [těhotenství] může vést k projevům závislosti novorozence a i k abstinenčnímu syndromu. Použití benzodiazepinů [viz výše] v posledních týdnech těhotenství může u novorozence inhibovat [tlumit] CNS [viz výše]. Bezpečnost pro podání alprazolamu v průběhu celého těhotenství nebyla ověřena, přípravek se proto nedoporučuje podávat v průběhu celého těhotenství kromě případů, kde riziko následků vážné neléčené choroby převažuje nad potenciálním rizikem pro plod.
Alprazolam přechází do mateřského mléka a protože novorozenci jej odbourávají pomaleji než dospělí, mohlo by u kojence dojít ke kumulaci [hromadění], sedaci [útlumu] a poruchám výživy.
Po dobu kojení je proto podávání alprazolamu nevhodné.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Svým sedativním [tlumivým] účinkem může alprazolam, zvláště na počátku podávání a při každém zvýšení, negativně ovlivnit činnosti, vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.).

Nežádoucí účinky
Vyskytují se převážně na počátku léčby, obvykle mizí spontánně [samy od sebe]. Nejčastěji se objevuje ospalost, která je do určité míry závislá na dávce a při jejím snížení mizí, dále únavnost, pocit lehkosti či zaujatosti v hlavě, bolesti hlavy, závratě, poruchy koordinace, neostré vidění, podrážděnost, zvýšená i snížená chuť k jídlu, zácpa i průjmy, zvýšení i úbytek hmotnosti, pocení, pocit ucpaného nosu, sucho v ústech, ale i zvýšené slinění, poruchy mikce [močení], kožní alergie, rash [kožní změny], svědění, krevní dyskrázie [porucha], včetně agranulocytózy [snížené množství jednoho typu bílých krvinek]. Nežádoucí účinky jsou častější u starých a kachektických [zchátralých] osob, u dětí, u hepatiků [lidí se žloutenkou], pacientů s hypalbuminémií [viz výše] a u osob s organickým postižením CNS [viz výše], kde je popisována ataxie [porucha koordinace pohybů], poruchy paměti a jiných funkcí intelektu, paradoxní afektivní [nečekané emoční] reakce vzácně až se zmateností, halucinacemi a agresivitou. Dlouhodobé podávání, zvl. vyšších dávek, může vyvolat psychickou či somatickou [tělesnou] závislost. Riziko lékové závislosti je proto vyšší u pacientů s panickými poruchami, kteří užívají vyšší dávky alprazolamu (4 mg denně). Podobně (tj. při podávání vyšších dávek po delší dobu - asi po 8 - l2 týdnech léčby), se častěji vyskytuje rebound syndrom [návrat příznaků poruchy] a abstinenční příznaky. Abstinenční syndrom se může objevit při náhlém přerušení léčby během 2 - 3 dnů, projevuje se insomnií [nespavostí], nervozitou, podrážděností, méně často i s nauzeou [žaludeční nevolností], zvracením, křečemi v břiše i ve svalech, s třesem a zvýšenou citlivostí na smyslové podněty. (Rebound syndrom je přechodný syndrom [skupina příznaků], u kterého se symptomatologie [příznaky], pro kterou byla zahájena léčba benzodiazepiny, opět objeví a to ve zvýšené míře. Tato symptomatologie se může objevit při vysazení léčby).

Předávkování
Toxické dávky pro člověka po p.o. [perorálním, tedy ústním] podání jsou asi 0,33mg/kg těl. hmotnosti.
Příznaky předávkování: zmatenost, ospalost až spánek, dušnost, těžká slabost, smazaná řeč, titubace [vrávorání], snížené reflexy, bradykardie [zpomalená srdeční činnost].
Terapie: Je-li pacient při vědomí a nehrozí-li kóma či křeče při polykání, je vhodný výplach žaludku, živočišné uhlí, či podání emetik [látek navozujících zvracení]. Specifickým antidotem [protilátkou] je flumazenil. Hemodialýza [čištění krve] a forsírovaná diuréza [urychlení vyloučení toxických látek ledvinami] nejsou příliš účinné. Samozřejmá jsou obecná opatření jako monitorování základních vitálních [životních] funkcí (dýchání, oběh krevní, stav vědomí) a korekce [náprava] zjištěných odchylek.

Účinek
Tlumivý účinek Neurolu (alprazolamu) trvá krátko až střednědobě. Ve srovnání s jinými benzodiazepiny účinkuje výrazněji proti úzkosti a panickým potížím. Po podání se rychle vstřebává, nejvyšších hladin v organismu dosahuje po jedné až dvou hodinách. Při pravidelném užívání se jeho hladina v organismus ustálí během dvou až tří dnů. Nevstřebané zbytky se vylučují zejména močí. Pokusy na potkanech nebyly nalezeny žádné karcinogenní účinky ani po dlouhodobém podávání vysokých dávek.

zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv, http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php?data[search_for]=neurol&data[code]
=&data[atc_group]=&data[material]=&data[path]=&data[reg]=&data[radio]=none&data[rc]=&data[with_adv]=0&search
Vyhledat&data[listing]=20

text v hranatých závorkách byl doplněn provozovatelem webu

 

 

Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte

Doporučujeme:

 

online psychotesty

Vyloučení odpovědnosti: Provozovatel těchto webových stránek nenese odpovědnost za případné důsledky použití zde uvedených informací. Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na webu byly zveřejněny přesné a aktuální informace, ovšem veškeré materiály a informace na tomto webu jsou poskytovány "tak, jak jsou"; aktuálnost a pravdivost informací uživatelům doporučujeme ověřovat pomocí jiných zdrojů. Ve věcech vhodnosti užití léků a jejich dávkování se vždy poraďte se svým lékařem.


Porazte depku a smutek:

Doktor mozek - obálka PhDr. Michaela Peterková: Doktor mozek
 
Odhalte jednoduché postupy, jak se zbavit útlumu, nervozity, nesoustředěnosti či únavy.
CHCI E-BOOK ZDARMA

Poznání své osobnosti:

Poznejte svou osobnost

Zjistěte, zda vaše osobnost patří nebo nepatří k některému z výrazných osobnostních typůtest typů a poruch osobnosti OSPAT
Pokud se necítíte dobře a pochybujete někdy o svém duševním zdraví, zkuste test základních psychických poruch a stresových zátěží MENFIT
Dovedete se soustředit, rychle reagovat a pracovat bezchybně? Zhodnoťte si svou praktickou inteligenci a mentální výkon v jedinečném testu COGIT
Odhalte, na jakou práci se hodíte, aby odpovídala vaší osobnosti – to vám prozradí test profesního typu FULJOB

 
Kurzy Žlutá sova:
    kurzy psychologie online

Unikátní online programy pro každého z vás, kdo se potřebuje zbavit úzkosti, deprese a podobných potíží.

A pro vás, které zajímá psychologie a kteří se chtějí dozvědět o lidské duši více, jsme přichystali interaktivní kurzy základů psychologie.

 
 
Doporučujeme weby:

Webové stránky o sebevědomí - jak se pozná nízké sebevědomí, jak se slabá sebedůvěra projevuje v různých oblastech života, jak vychovat zdravě sebevědomé dítě a jak pomoci sobě
www.sebevedomi.psychoweb.cz

Web o depresi - zdarma online psychologický test, který orientačně odhalí přítomnost depresivní poruchy; typy deprese, příznaky deprese, možnosti léčby
www.deprese.psychoweb.cz

Web o nevěře - jak se pozná nevěra, co dělat, když je partner nevěrný - jak nenapáchat ještě větší škody na vztahu; typy nevěry, příčiny nevěry - proč jsou si lidé občas nevěrní
www.nevera.psychoweb.cz

Léčba deprese - Cipralex (escitalopram); Cipralex v léčbě depresivních epizod, úzkostných poruch jako je panmická porucha, sociální fobie nebo generalizovaná úzkost
Léčba nespavosti - Hypnogen (zolpidem); jak působí proti insomnii, jak předejít vzniku závislosti